Banner
Stanovy

Část první
Základní zásady, poslání a cíle činnosti

Článek I.

 1. Česká seniorská profesionální golfová asociace (dále jen „SPGAC tour“) je dobrovolným sdružením občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb v platném znění o sdružování občanů.

 2. Toto sdružení je právnickou osobou se sídlem v Radošově č. 184, PSČ 362 72 Kyselka.

Článek II.

 1. Cílem činnosti „SPGAC tour“ je zejména organizování sportovního vyžití hráčů golfu starších 50-ti let, organizování turnajů, propagace golfu, golfová osvěta podpora při výuce mládeže a snaha zainteresovat ji pro golfový sport.

 2. Dalším cílem činnosti „SPGAC tour“ je vytvořit pro členy asociace ideální podmínky pro dosahování velmi dobrých sportovních výkonů i ve vyšším věku, aby toto sdružení bylo charakteristické příkladným chováním svých členů a svým úsilím o rozvoj golfu jako sportu, rozvíjelo své společenské aktivity, konalo dobročinné akce tak, aby si získalo prestiž. Cílem „SPGAC tour“ je i snaha přijímat do svých řad jen ty zájemce o členství, kteří se zaváží řídit se duchem těchto stanov a sami aktivně vyžadovat jejich naplňování.

 3. Cílem „SPGAC tour“ je získat prioritní postavení v České republice, plnit tuto svou roli a současně udržovat těsné vztahy s EGA a USGA.

 4. Cílem činnosti „SPGAC tour“ dále bude:
  • organizování a zajišťování rekreačního a závodního golfu;
  • propagace golfové hry a seniorských soutěží u nás i v zahraničí.
  • vydávání propagačních a informačních materiálů o činnosti a aktivitách „SPGAC tour“
  • využívání technických a i jiných dovedností členů asociace.
  • pořádání kulturních, společenských, rekreačních a charitativních akcí.

 

Část druhá
Členství

Článek I.

 1. Sdružení má tyto formy členství:
  • a) řádné členy;
  • b) mimořádné členy;
  • c) dočasné členy;
  • d) čestné členy;
  • e) doživotní členy.

 2. Řádní členové jsou fyzické osoby, které dovršily 50-ti let věku. Jsou aktivními hráči golfu a jsou současnými nebo bývalými členy PGAC. Nebo to jsou amatérští hráči, kteří dovršili věku 55 let a prošli metodickým kursem v PGAC, popř. u ČGA a mohou samostatně vyučovat golf. Jejich maximální hrací hdc v době žádosti členství je 12. Chce-li řádný člen změnit své členství na členství mimořádné, musí o to písemně požádat představenstvo „SPGAC tour“ do 1. listopadu příslušného roku na rok následující. Vysloví-li představenstvo souhlas, bude tento člen veden od 1. ledna roku následujícího jako mimořádný člen.

 3. Mimořádní členové jsou pasivní a podpůrní členové z řad fyzických i právnických osob, kteří nejsou členy dle odstavce 2, 4, 5, ani 6 tohoto článku. Chce-li mimořádný člen změnit své členství na členství řádné, musí o to písemně požádat představenstvo „SPGAC tour“ do 1. listopadu příslušného roku na rok následujíc. Vysloví-li představenstvo souhlas, bude tento člen veden od 1. ledna roku následujícího jako řádný člen.

 4. Dočasní členové jsou pouze fyzické osoby, které získávají členství vždy na jeden rok (kalendářní rok). Dočasné členství končí uplynutím stanovené doby. Dočasné členství může být na žádost prodlouženo. O prodloužení členství rozhoduje představenstvo „SPGAC tour“ prostou většinou všech hlasů. Dočasné členství lze získat nejdéle na dobu tří let (kalendářních let). Nárok na přijetí za řádného člena dočasným členstvím nevzniká.

 5. Čestnými členy - mohou být jen fyzické osoby, které se mimořádně zasloužily o asociaci. Čestné členství propůjčuje shromáždění členů na základě návrhu představenstva a. Toto členství může být z rozhodnutí shromáždění členů odejmuto.

 6. Doživotní členství – Představenstvo klubu může navrhnout shromáždění členů, aby se jakýkoliv člen, který se mimořádně zasloužil o rozvoj asociace, vykonal pro asociaci mimořádné služby nebo z jiných významných důvodů, se stal doživotním členem. Doživotní členové mají stejná práva a povinnosti jako členové řádní, avšak jsou osvobozeni od povinnosti platit příspěvky a poplatky dle těchto stanov. Toto členství není přenosné, zaniká smrtí člena a nepřechází na jeho právní nástupce.
 
RocketTheme Joomla Templates